Zdravlje u Centru

Zdravlje mladih predstavlja temelj za održivi razvoj društva. Promocija zdravih životnih stilova među mladima ima dalekosežne pozitivne efekte, kako na njihovo fizičko i mentalno zdravlje, tako i na širu zajednicu. Mladi su stub društva, nosioci promjena i kreatori budućnosti. Stoga je od izuzetne važnosti ulagati u njihovo zdravlje i promovirati zdrave životne stilove. Edukacija o važnosti redovne fizičke aktivnosti, uravnotežene ishrane, reproduktivnog zdravlja, prevencije nasilja i održavanja mentalnog zdravlja može imati dugoročne koristi i pozitivne efekte, smanjujući rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa, srčanih oboljenja i poremećaja mentalnog zdravlja.

Pored direktnih zdravstvenih efekata, promocija zdravih životnih stilova među mladima doprinosi i boljoj socijalnoj integraciji, većoj produktivnosti i boljim akademskim performansama i rezultatima. Također, podstiče ih da postanu aktivni građani, brinući ne samo o svom zdravlju već i o okolini u kojoj žive.

Investiranje u zdravlje mladih nije samo pitanje socijalne odgovornosti već i investicija u budućnost. U namjeri da doprinesemo unapređenju zdravlja mladih na području Općine Centar, početkom maja 2024. godine Institut za populaciju i razvoj započeo je projekt „ZDRAVLJE U CENTRU – Unapređenje zdravih stilova života mladih općine Centar Sarajevo“. Projekt realiziramo u saradnji sa JU „Centar za sport i rekreaciju, a u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira @eubih, a implementira @UNDPBiH. Projektom se nastoji doprinijeti stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za unapređenje zdravih stilova života mladih koji pohađaju srednje škole na području općine Centar Sarajevo. Projekat je usmjeren na mlade kao glavne korisnike, ali i na roditelje i nastavnike koji igraju važnu ulogu kao uzori i podrška tokom odrastanja mladih.

U okviru projekta, održat će se sportsko-edukativne radionice za mlade, bazirane na edukativnom modulu koji će kreirati vodeći eksperti u oblasti zdravlja i čije će višegodišnje iskustvo u razvoju sličnih sadržaja doprinijeti da mladi u ovoj općini dobiju priliku da na savremen i dokazano efikasan način, uče o zdravlju i usvajaju vještine važne za zdravlje. Ovaj modul, sastavljen od šest međusobno povezanih cjelina, fokusirat će se na teme kao što su mentalno zdravlje, reproduktivno zdravlje, prevencija nasilja, prevencija psihoaktivnih supstanci, zdrava ishrana i fizička aktivnost mladih.

Kako bi se osigurala održivost programa, Institut će organizirati metodološke i stručne obuke za profesore/ice Tjelesnog i zdravstvenog odgoja iz 14 srednjih škola općine Centar Sarajevo. Nakon obuke, nastavnici će steći dodatne kompetencije koje su važne za korištenje i primjenu novorazvijenog programa edukacije u svakodnevnom radu sa mladima.

Projekt će posebnu pažnju posvetiti podršci roditeljima kroz niz ciljanih intervencija. Roditelji će imati pristup live podcast sesijama sa ekspertima u oblasti zdravlja, gdje će moći postavljati pitanja, razgovarati sa stručnjacima i usvojiti nove informacije značajne za pravilan rast i razvoj mladih. Također će imati pristup savjetovanju i podršci putem IPD Facebook platforme – Roditeljski savjetnik.

Pored sportsko-edukativnog modula, projekt će proizvesti brošuru za roditelje sa konkretnim smjernicama i savjetima za osnaživanje mladih u oblasti mentalnog zdravlja i zdravih stilova života.

Iako se projekt provodi u općini Centar Sarajevo, njegove koristi se protežu i van granica općine. Pozitivni utjecaji projekta, edukativni materijali i primjeri dobre prakse bit će dijeljeni među mladima, nastavnicima, roditeljima i članovima porodica, sa ciljem širenja pozitivnih efekata i nakon završetka projekta.