Podrška unapređenju strateškog okvira u oblasti zdravstva na lokalnom nivou u Federaciji Bosne i Hercegovine

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu, za potrebe projekta „Doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU standardima“, traži konsultanta za koordinaciju procesa analize lokalnih strateških dokumenata u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 I

Uvodne informacije:

Opšti cilj Projekta je jačanje doprinosa OCD mreže u osiguravanju kvalitetnije zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, na osnovu saradnje, razmjene stručnosti i dijaloga sa institucijama vlasti.

Specifični cilj 1: jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog sa organima vlasti, izradu i implementaciju strateških dokumenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 2: institucionalizirati učešće lokalnih OCD u kreiranju i usvajanju javnih politika na opštinskom nivou u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 3: doprinijeti informisanju javnosti o javnom zdravlju i razmjeni informacija radi poboljšanja pristupa pacijenata zdravstvenim uslugama.

Vremenski period trajanja Projekta: 01.02.2024. – 01.02.2027.

Očekivani rezultati:

1. OCD zagovaraju bolju zdravstvenu politiku i bolju osnovnu i naprednu hitnu medicinsku pomoć za građane,

2. osigurana provedba opštinskih strateških dokumenata u području primarne zdravstvene zaštite po principu no one left behind,

3. OCD učestvuju u dijalogu s donosiocima odluka radi unapređenja strateških dokumenata i pristupa zdravstvenim uslugama.

II

Opis posla

Konsultant za koordinaciju procesa analize lokalnih strateških dokumenata u oblastizdravstva ima ključnu ulogu u ovoj projektnoj aktivnosti.

Glavni zadaci konsultanta uključuju:

 • Pružanje podrške ekspertu zaduženom za analizu strateških planova u oblasti zdravlja, uključujući analizu podataka, identifikaciju ključnih problema i sl.,
 • Redovno komunicirati sa angažovanim ekspertom koji je zadužen za izradu analize, predstavnicima lokalnih vlasti u projektnim opštinama, Savezom opština i gradova Republike Srpske i drugim relevantnim akterima,
 • Organizovati i pripremati sastanke sa relevantnim akterima u procesu analize lokalnih strateških dokumenata, sa jasno definisanim ciljevima implementacije,
 • Pružati tehničku podršku u realizaciji sastanaka te facilitirati svaki sastanak, evidentirati ključne zaključke,
 • Praćenje postignutih rezultata radi osiguranja što efikasnijeg ostvarenja projektnog rezultata,
 • Izraditi i dostaviti finalni izvještaj o urađenim aktivnostima u okviru projektnog zadatka. 

Očekivani rezultati

 • Kreiran plan rada sa pragovima dostignuća u procesu analize strateških dokumenata u projektnim opštinama,
 • Dostavljeni izvještaji o progresu u procesu analize strateških dokumenata,
 • Dostavljen finalni izvještaj najkasnije 15 dana od završetka angažmana.

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 05.07.2024. – 31.01.2025.

Ekspertiza

 • Iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva posvećenim zaštiti prava pacijenata, posebno ranjivih skupina,
 • Iskustvo u facilitiranju koje se odnosi na iste (ili slične) poslove definisane projektnim zadatkom,
 • Izražene facilitatorske vještine,
 • Komunikativnost, aktivno slušanje i timski rad,
 • Izražena sposobnost pismenog izražavanja,
 • Odlično poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

Podrška

Angažovani konsultant će tokom realizacije radnih zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora Instituta za populaciju i razvoj. Projektno osoblje će biti u redovnoj komunikaciji sa konsultantom i pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

Prijava

Zainteresovani kandidati obavezni su priložiti sljedeće dokumente:

 • Pismo namjere
 • Biografiju

Navedene dokumente potrebno je dostaviti na e-mail adresu ipdhealthnet@ipdbh.org

Rok za prijavu je 29.06.2024.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail ipdhealthnet@ipdbh.org.

Informisanje kandidata

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.