Javni poziv za konsultanta/icu za koordinaciju procesa razvoja strateških dokumenata u oblasti rijetkih bolesti u Federaciji BIH (FBIH) i Republici Srpskoj (RS)

Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti”, traži konsultanta/konsultanticu za koordinaciju procesa razvoja strateških dokumenata u oblasti rijetkih bolesti u Federaciji BIH (FBIH) i Republici Srpskoj (RS).

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti” je jačanje mreža OCD u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.

2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.

3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti

2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti

3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.

4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini

5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Asocijacija XY sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

II

Opis posla

Konsultant(ica) treba da koordinira rad entitetskih Radnih grupa čiji je zadatak izrada strateških dokumenata o rijetkim bolestima. U tu svrhu je potrebno provesti sljedeće aktivnosti:

· Organizovati i pripremati sastanke Radnih grupa sa jasno definisanim ciljevima implementacije

· Osigurati jasnu podjelu uloga i odgovornosti među članovima entitetskih Radnih grupa za izradu Programa za rijetke bolesti

· Razviti i pratiti pragove dostignuća tokom procesa razvoja entitetskih strateških dokumenata

· Redovno komunicirati sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u svrhu provedbe sastanaka Radnih grupa za izradu Programa za rijetke bolesti

· Pružati tehničku podršku u realizaciji sastanaka te facilitirati svaki sastanak članova entitetskih Radnih grupa

· Evidentirati ključne zaključke sa sastanaka te izraditi izvještaj o progresu u radu Radnih grupa

· Pružati stručne komentare na materijale radnih grupa tokom razvoja strateških dokumenata

· Osigurati razmjenu iskustava i informacija u izradi strateških dokumenata između entitetskih Radnih grupa

· Definisati korake u procesu zagovaranja za usvajanje strateških dokumenata na nivoima entiteta

· Izraditi i dostaviti finalni izvještaj o razvoju Programa za rijetke bolesti FBIH i RS

Vremenski okvir izvršenja zadatka01.april – 31. decembar 2021.

Očekivani rezultati

1. Kreiran plan rada sa pragovima dostignuća u procesu razvoja entitetskih strateških dokumenata

2. Kreirani planovi zagovaranja za usvajanje strateških dokumenata o rijetkim bolestima na nivoima entiteta

3. Dostavljeni izvještaji o progresu u procesu izrade strateških dokumenata

4. Dostavljen finalni izvještaj najkasnije 15 dana od završetka angažmana

Ekspertiza

Konsultant(ica) treba posjedovati sljedeća iskustva, znanja i vještine:- Minimalno visoka stručna sprema (VSS) društvenog ili zdravstvenog smjera-

– Najmanje 5 godina iskustva u koordinaciji i podršci procesima izrade strateških dokumenata i/ili programa u oblasti zdravstva- Poželjno iskustvo u procesima izrade strateških dokumenta/programa u oblasti rijetkih bolesti u FBIH i RS

– Iskustvo u radu sa predstavnicima entitetskih ministarstva zdravstva/zdravlja- Dokazano iskustvo u radu sa predstavnicima javnih zdravstvenih ustanova

– Vrlo dobro poznavanje međunarodnih dokumenata i entitetskih propisa u oblasti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i rijetkih bolesti

– Izražene facilitatorske vještine- Komunikativnost, otvorenost, spremnost za saradnju, aktivno slušanje i timski rad

-Izražena sposobnosti pismenog izražavanja- Odlično poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

Podrška

Konsultant(ica) će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom(icom) te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka. Dinamika dostavljanja izvještaja pod tačkom 3. očekivani rezultati će biti dogovorena sa projektnim koordinatorom, kome konsultant(ica) šalje izvještaje.

Izmjene i dopune

Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Asocijacije XY, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.

Prijava

Zainteresovani konsultanti obavezni su poslati pismo namjere i svoj CV (biografiju) sa minimalno 2 reference na e-mail adresu rarediseases@asocijacijaxy.org.

Rok za slanje navedenih dokumenata je 17. mart 2021. (17h).

Kriteriji za odabir konsultanta(ice): Ugovarač će donijeti odluku o odabiru konsultanta(ice) na osnovu dokazane ekspertize i prethodnog iskustva aplikanta(ice) u odnosu na potrebe projektnog zadatka.

Konsultant(ica) koji osvoji najveći broj bodova i čija prijava bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 3 radna dana nakon finalnog izbora.

Asocijacija XY nije dužna obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu:rarediseases@asocijacijaxy.org.