KONKURS ZA PRAVNOG KONSULTANTA ZA IZRADU INICIJATIVA ZA USPOSTAVLJANJE REFERALNOG EDUKATIVNOG CENTRA U OBLASTI HITNE MEDICINSKE POMOĆI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLICI SRPSKOJ

u okviru projekta Doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU standardima, koji Institut za populaciju i razvoj sprovodi u partnerstvu sa Savezima opština i gradova iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a koji finansira Evropska unija.

I

UVODNE INFORMACIJE:

Opšti cilj Projekta je jačanje doprinosa OCD mreže u osiguravanju kvalitetnije zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, na osnovu saradnje, razmjene stručnosti i dijaloga sa institucijama vlasti.

Specifični cilj 1: jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog sa organima vlasti, izradu i implementaciju strateških dokumenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 2: institucionalizirati učešće lokalnih OCD u kreiranju i usvajanju javnih politika na opštinskom nivou u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 3: doprinijeti informisanju javnosti o javnom zdravlju i razmjeni informacija radi poboljšanja pristupa pacijenata zdravstvenim uslugama.

Vremenski period trajanja Projekta: 01.02.2024. – 01.02.2027.

OČEKIVANI REZULTATI:

 1. OCD zagovaraju bolju zdravstvenu politiku i bolju osnovnu i naprednu hitnu medicinsku pomoć za građane,
 2. osigurana provedba opštinskih strateških dokumenata u području primarne zdravstvene zaštite po principu no one left behind,
 3. OCD učestvuju u dijalogu s donosiocima odluka radi unapređenja strateških dokumenata i pristupa zdravstvenim uslugama.

II

Opis posla

Pravni konsultant za izradu inicijativa za uspostavljanje entitetskih referalnih edukativnih centara u oblasti hitne medicinske pomoći ima obavezu redovnog komuniciranja i saradnje sa svim relevantnim akterima u oblasti zdravstva, u cilju pripreme inicijativa, planiranja sastanaka i pripreme prijedloga rješenja za uspostavu referalnih edukativnih centara.

Izradiće prijedlog teksta zagovaračkih inicijativa koje će biti upućene Federalnom ministarstvu zdravstva i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, radi uspostave referalnih edukativnih centara u oblasti hitne medicinske pomoći, održaće sastanke sa nadležnim tijelima u oblasti zdravstva, pripremiće prijedlog pravnog rješenja osnivanja centara, o čemu će se diskutovati na sastancima s nadležnim tijelima, te će biti zadužen za obradu sugestija i komentara predstavnika nadležnih tijela. Pravni konsultant će potom izraditi pravno mišljenje – konačni prijedlog rješenja za uspostavu referalnih edukativnih centara u oblasti hitne medicinske pomoći.

Očekivani rezultati

 • Ostvarena redovna komunikacija i saradnja sa svim relevantnim akterima u oblasti zdravstva u cilju pripreme zagovaračkih inicijativa, planiranja sastanaka i pripreme prijedloga rješenja za uspostavu entitetskih referalnih edukativnih centara u oblasti hitne medicinske pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj,
 • Sačinjen prijedlog teksta zagovaračkih inicijativa koje će biti upućene nadležnim ministarstvima, kao dio dijaloga OCD s predstavnicima vlasti za poboljšanje zdravstvenih usluga,
 • Održani stručni sastanci sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i drugim partnerima, u cilju zagovaranja uspostave edukativnih centara u oblasti hitne medicinske pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (max. pet sastanaka),
 • Izrađeno pravno mišljenje – prijedlog rješenja za uspostavu edukativnih centara u oblasti hitne medicinske pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao institucionalnog mehanizma za adresiranje potreba građana, hitnih medicinskih timova, udruženja i zdravstvenih profesionalaca, u skladu sa propisima u oblasti zdravstva,

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 29.03.2024. –  30.06.2024.

Akademske kvalifikacije: Završen Pravni fakultet (minimalno VSS, odnosno 240 ECTS)

Ekspertiza

 • Minimalno 7 godina iskustva u pravnoj struci,
 • Poznavanje propisa u oblasti zdravstva, posebno o organizaciji sistema zdravstvene zaštite na entitetskom i državnom nivou,
 • Poznavanje međunarodnih i evropskih propisa o zaštiti ljudskih prava, zaštiti prava pacijenata i prava osoba s invaliditetom,
 • Poželjno iskustvo u radu s organizacijama civilnog društva, posvećenim zaštiti prava pacijenata, uključujući ranjive skupine,
 • Izražene analitičke sposobnosti, vještine pisanja pravnih prijedloga i inicijativa,
 • Odlične vještine javnog govora i prezentiranja.

Podrška

       Angažovani konsultant će tokom realizacije radnih zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa konsultantom i pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

Prijava

Zainteresovani kandidati obavezni su priložiti sljedeće dokumente:

 • Pismo namjere,
 • Biografiju,
 • Tehničku ponudu.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti na e-mail adresu IPDhealthnet@ipdbh.org

Rok za prijavu je 27.03.2024.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail: IPDhealthnet@ipdbh.org

Informisanje kandidata

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.