Javni poziv za angažman konsultantske agencije za organizaciju dvodnevne konferencije u okviru projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“.

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje poziv za angažman konsultantske agencije za organizaciju dvodnevne konferencije u okviru projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“.

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke.

II

Opis posla

Konsultantska agencija će biti zadužena za organizaciju hibridne konferencije Holistički modeli kod rijetkih bolesti koja će se održati u Sarajevu 20-21.9.2022. za najviše 65 učesnika. Zadaci uključuju:

 • Tehnička organizacija događaja (info desk, komunikacija sa hotelom oko svih relevantnih stavki, komunikacija sa govornicima na press konferenciji i tokom cijele konferencije),
 • Vizuelni identitet konferencije (dizajn i štampa materijala; agenda, akreditacija, fascikle, baneri, dizajn digitalnih slajdova, snimanje konferencije, prezentacije, digitalna pozivnica, dostava 1-2 video klipa sa izjavama učesnika, komunikacija sa tehničkom podrškom u prostoru gdje se organizuje konferencija),
 • Tehnička podrška (ozvučenje, mikrofoni, led screen-ovi, poslovna zoom podrška i ostala tehnička oprema potrebna za normalno funkcionisanje online konferencije),
 • Organizacija prevođenja tokom trajanja konferencije (tehnička priprema i prevodioci na engleski jezik)
 • Organizacija press konferencije (organizacija sale, slanje poziva medijima, saopštenje za medije, press clipping
 • Usluge profesionalnog fotografa i snimatelja
 • Moderacija događaja

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 3.9.2022. – 30.9.2022.

Potrebna ekspertiza:

 • Agencija sa višegodišnjim iskustvom u organizovanju javnih događaja (konferencije i sl.)

Podrška

Konsultantska agencija će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Izmjene i dopune

Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Instituta za populaciju i razvoj, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.

Prijava

Zainteresovani kandidati obavezni su poslati pismo namjere na B/H/S jeziku sa minimalno 2 reference, tehničku i finansijsku ponudu na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org.

Rok za slanje navedenih dokumenata je 1. septembar 2022. (13h).

Kriteriji za odabir konsultanta: Ugovarač će donijeti odluku o odabiru konsultanta na osnovu dokazane ekspertize i prethodnog iskustva aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka.

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: rarediseases@ipdbh.org