Ulazne strategije za prevenciju nasilja i eliminaciju rodnih stereotipa i nejednakosti

Prevencija nasilja i postizanje rodne ravnopravnosti, ključni su programski i strateški prioriteti Asocijacije XY. U saradnji sa obrazovnim institucijama, partnerskim nevladinim organizacijama, Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Vlade Republike Srpske, Asocijacija XY razvija i provodi holističke programe prevencije nasilja koji su prilagođeni lokalnim zajednicama i specifičnim potrebama mladih u svim dijelovima naše zemlje. Posljednjih 16 godina, Asocijacija XY i partnerske organizacije aktivno rade na jačanju kapaciteta obrazovnih institucija i institucija u lokalnim zajednicama da primjenjuju naučno utemeljene i dokazano efikasne metode suprotstavljanju svim oblicima nasilja. Posebnu pažnju posvećujemo integraciji održivih rješenja i zagovaranju njihove primjene u svim gradovima Bosne i Hercegovine.

Od 2017. godine, Asocijacija XY je posvećena razvoju kapaciteta religijskih zajednica i institucija da razvijaju, provode i evaluiraju sveobuhvatne programe prevencije nasilja, što je izniman iskorak u ukupnim društvenim naporima da se nasilje eliminira i da se promoviraju zdravi i nenasilni obrazci ponašanja.

Istraživanja u našoj zemlji pokazuju da je nasilje široko rasprostranjeno, da je prisutno u svim populacionim skupinama, a da su najugroženiji djeca i adolescenti, djevojčice i žene. Pojedine forme nasilja su društveno prihvaćene, a nasilje se percipira kao intimna stvar što obeshrabruje odgovor okoline na nasilje kojem svjedoče.Izloženost nasilju, posebno u periodu puberteta i adolescencije, može ostaviti dugoročne i vrlo ozbiljne zdravstvene posljedice. Stoga je prevencija nasilja važan preduslov u izgradnji zdravog društva i prevenciji hroničnih oboljenja i drugih posljedica koje nasilje ostavlja na žrtve, ali i one koji svjedoče nasilju.

Svjesni značaja opšte mobilizacije organizacija, institucija, zajednica i pojedinaca u cilju prevencije nasilja i postizanja sveobuhvatnosti u odgovoru na nasilje, Asocijacija XY u saradnji sa UN Women, ured u Bosni i Hercegovini provela je istraživanje o ulaznim strategijama koje mogu biti važan faktor u prevenciji i odgovoru na nasilje. Izvještaj analize je kreiran kako bi identificirao i ponudio nove inspiracije za izradu i provedbu programa prevencije nasilja koji će biti temeljeni na efikasnim i već testiranim tehnikama preventivnog rada i odgovora na nasilje.

Izvještaj provedene analize koristit će Asocijaciji XY u programiranju budućih aktivnosti, a tokom 2020. godine nalazi provedenog istraživanja iskorišteni su za izradu kontekstualiziranih lokalnih akcionih planova prevencije nasilja u Istočnom Sarajevu, Srednjobosanskom Kantonu i Bijeljini. Nalazi istraživanja su iskorišteni za formulaciju poruka i definiranje aktivnosti za mlade, definiranje modaliteta ukljuičvanja muškaraca i dječaka, za osnaživanje djevojčica i žena, a pokazali su se i kao važan resurs za izradu okvira prevencije nasilja kroz rad religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

U ovom izvještaju su predstavljeni rezultati Analize ulaznih strategija za suprotstavljanje rodnim stereotipima i prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Analiza je sačinjena u okviru projekta „Uključenost zajednice u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama” koji provodi Asocijacija XY, uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Vlade Švedske. Svrha analize je da pomogne u boljem razumijevanju socio-kulturalnih utjecaja na stavove, vrijednosti i ponašanje mladića, djevojaka, muškaraca i žena u kontekstu rodnih uloga, rodne ravnopravnosti, te utjecaja rodnih normi na stavove o rodno zasnovanom nasilju. Analizom želimo stvoriti kvalitetniju sliku o životu naših građana u različitim životnim fazama i socio-kulturalnim faktorima koji utječu na jednakost u prakticiranju osnovnih ljudskih prava, faktora koji doprinose pojavi, prihvatanju i „egzistenciji” različitih formi nasilja. Identifikacijom uzroka moguće je kreirati pristupe koji će umanjiti utjecaj ovih faktora i doprinijeti boljem položaju svih građana kroz prizmu rodnih normativa i rodne ravnopravnosti. Preporuke istraživanja pomoći će u usmjeravanju projektnih aktivnosti i kontekstualiziranju programskih pristupa u odnosu na specifičnosti zajednice u kojima će studije biti provedene, a u cilju definiranja strateškog pristupa zajednice za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja. Ispitivanjem ulaznih i ključnih tačaka u životima mladića i djevojaka, muškaraca i žena, nastoje se identificirati strategije njihovog uključivanja u eliminaciju rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja. Analiza se sastoji od dva glavna dijela i više poglavlja unutar njih. Prvi dio se zove Kontekstualna analiza i odnosi se na ispitivanje različitih socijalnih okolnosti i faktora koji mogu determinirati rodne odnose, stereotipe i rodno zasnovano nasilje. U okviru ovog dijela obrađeno je šest poglavlja, a akcent je stavljen na pregled, procjenu i analizu rodnih normativa naše zemlje, ali i međunarodnih normi, ukoliko su relevantne za nas. Pored toga, predstavljena je i analiza veza rodnih normi sa patrijarhalnim kontekstom, te uloga medija i obrazovnog konteksta u prevenciji rodno zasnovanog nasilja. U zadnjem poglavlju su predstavljeni i preostali socio-psihološki aspekti i korelati koji se mogu povezivati s rodnim normama.

Analiza strategija za suprotstavljanje rodnim stereotipima i rodno zasnovanom nasilju