Pristup mladih informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, obrazovanju i njezi u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu u vrijeme pandemije

Institut za populaciju i razvoj uz podršku Europske mreže Međunarodne federacije asocijacija za planiranje porodice proveo je istraživanje o uticaju Covid-19 na zdravlje i pristup zdravstvenim i obrazovnim uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Istraživanje je provedeno 2021. godine, a nalazi istraživanja su objavljeni 2022. godine.

Covid-19 je stvorio najveću zdravstvenu i društveno ekonomsku krizu naše generacije. Mnogi zdravstveni sistemi dovedeni su do ruba restriktivnim mjerama koje su uvedene kao odgovor na pandemiju, što je rezultiralo neprioritiziranju postojećih zdravstvenih usluga. U skoro svim evropskim zemljama, Covid-19 je imao negativan uticaj na pružanje vitalne seksualne i reproduktivne zdravstvene zaštite, uključujući zdravlje majki i planiranje porodice, za žene i grupe sa ranjivostima, uključujući mlade ljude. Pandemija je takođe otkrila slabosti u našim sistemima i razotkrila činjenicu da zemlje nisu adekvatno spremne da se nose sa kriznim zdravstvenim situacijama.

Da pomognemo u donošenju pozitivnih promjena za mlade ljude, Institut za populaciju i razvoj i IPPF Evropska mreža rade na jačanju zdravstvenih sistema kroz projekat Glasovi mladih, izbori mladih i nastoji ukloniti sve vrste prepreka koje sprečavaju mlade da pristupe osnovnoj njezi u pet balkanskih zemalja: Albaniji; Bosni i Hercegovini; Bugarskoj, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji. Posebno se fokusiramo na potrebe onih koji žive u udaljenim područjima, kao i onih iz zajednica koje se suočavaju sa izazovnim društvenim uslovima, kao što su Romi.

Kao osnovu za ovaj rad, naručili smo studiju koja će nam dati jasnu sliku o uticaju pandemije na seksualno i reproduktivno zdravlje i prava mladih. Izvještaj predstavlja nalaze te studije, prenesene među mladima u pet balkanskih zemalja. Dokumentuje potrebe mladih za seksualnim i reproduktivnim zdravljem i iskustva i perspektive zdravstvene zaštite pružaocima usluga i drugim relevantnim akterima o ovim potrebama. Također obuhvata potrebe ovih potonjih jer pružaju usluge, informacije i obrazovanje mladim ljudima, nadovezujući se na njihovo iskustvo s Covid-19.

Mladi ljudi su u srcu ovog projekta: bili su dio istraživačkih timova i kao sljedeći korak pridružit će se stručnim grupama koje će se nadovezati na ovaj izvještaj i razviti preporuke za promjenu politike na nacionalnom i regionalnom nivou.

Ovdje predstavljeni nalazi jasno pokazuju da su seksualno i reproduktivno zdravlje i prava od suštinskog značaja za mentalno i fizičko blagostanje mlade osobe. Oni potvrđuju naše čvrsto uvjerenje da se za sve mlade ljude mora kontinuirano osigurati kvalitetno i dostupno obrazovanje o seksualnosti, informisanje i briga o seksualnom i reproduktivnom zdravlju prilagođena mladima – prije, za vrijeme i nakon krize. Pozivamo čitaoce ovog izvještaja da nam se pridruže u našoj borbi za otpornost zdravstvenih i obrazovnih sistema na Balkanu, a koji integrišu usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja i obrazovanje i koji uključuju sve mlade ljude i adresiraju njihove potrebe.

Dostupni su slijedeći izvještaji:

  • Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu
  • Izvještaj za područje Zapadnog Balkana.

Linkovi:

IPPF_REPORT_BiH Prevod Lokalni Preview.pdf

pristup20mladih20informacijama20o20seksualnom20i20reproduktivnom20zdravlju2C20obrazovanju20i20njezi.pdf (asocijacijaxy.org)