KONKURS- SLUŽBENIK/ CA ZA KOMUNIKACIJE

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Zdrave zajednice u BiH” finansiranom od strane Švicarske vlade, koji implementira Institute for Population and Development (u daljem tekstu IPD) raspisuje se slijedeći

KONKURS

za prijem u radni odnos

  SLUŽBENIK/CA ZA KOMUNIKACIJEPOZICIJA  1 URED U SARAJEVU

IPD je posvećen unapređenju i promociji zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Sa sjedištem u Sarajevu i uredom u Banja Luci, IPD ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projekt Zdrave zajednice u BiH predstavlja zajednički napor između Švicarske vlade i zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini. IPD pruža pomoć u svojstvu provedbene agencije za projekt. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju tereta bolesti i poboljšanju zdravstvenog statusa žena i muškaraca u BiH, preusmjeravanjem zdravstvenog sistema s kurativnog na više fokusiranje na prevenciju bolesti i promicanje zdravih stilova života. Ovaj će projekt staviti fokus na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i baviti se faktorima rizika za zdravlje, mentalnim zdravljem te promicanjem i zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja (SRHPP).

Svrha projekta je osigurati da usluge promicanja zdravlja i prevencije bolesti budu dostupne svima, a posebno ugroženim i socijalno isključenim populacijama – sada i u budućnosti. Sveukupno, projektne aktivnosti daju prioritet potrebama ranjivih i socijalno isključenih skupina stanovništva – ne izostavljajući nikoga. Projektne aktivnosti će doprinijeti poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovništva i smanjenju tereta bolesti u BiH davanjem prednosti pristupu kvalitetnim uslugama promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Službenik/ca za komunikacije će biti odgovoran/na za vidljivost projekta, projektnih intervencija i distribuciju projektnih i strateških informacija koje su značajne za projekt i postizanje projektnih ciljeva, U koordinaciji sa projektnim timom  je  odgovoran/na za stratešku promociju projekta na IPD komunikacionim kanalima, saradnju sa medijskim kućama u BiH, pripremu redovnih promotivnih aktivnosti, kreiranje strateških dokumenata za rad sa medijima, praćenje smjernica o vidljivosti i osiguranje primjene procedura vidljivosti od strane IPD projektnih partnera.  Kandidat će biti uposlen na 50 % radnog vremena.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Univerzitetska diploma  društvenog smjera
 • više od 5 godina iskustva u oblasti saradnje sa medijima i komunikacije sa javnostima
 • više od 5 godina iskustva u oblasti zdravlja i javnog zdravlja
 • više od 5 godina iskustva u razvoju naučno utemeljenih i dokazano efikasnih programa podizanja javne svijesti (planiranje, razvoj i koordinacija javnih kampanja)
 • iskustvo u administriranju društvenih mreža i postavljanju sadržaja na web stranice
 • inovativnost i kreativnost
 • sposobnost za rad u timu
 • izražene vještine komunikacije
 • organizacione sposobnosti i vještine prikupljanja i obrade podataka

Očekivani period trajanja ugovora je do 31.10.2025. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije su dužni dostaviti slijedeće:

 • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju) potpisano svojeručno
 • Curriculum Vitae
 • Dokumente koji dokazuju navode iz CV.
 • Kopija lične karte
 • Dvije reference

Navedene dokumente, sa naznakom “prijava na konkurs”, je potrebno dostaviti putem maila ured@ipdbh.org  ili lično na adresu Institute for Population and Development, Danijela Ozme 12, Sarajevo najkasnije do ponedjeljka 30.10.2023. godine do 13:00 sati.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

IPD  nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.