Održana Završna konferencija Projekta mentalnog zdravlja u BiH

U sarajevskom Hotelu Hills održana je trodnevna Završna konferencija Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini „Za sve nas“, tokom koje su zdravstveni profesionalci prezentirali rezultate Reforme provedene u oblasti mentalnog zdravlja.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez naglasio je da je ovaj skup jedan od najvažnijih događaja u proteklih 13 godina kada je u pitanju mentalno zdravlje, jer zatvara jednu fazu reforme koju je proveo Institut za populaciju i razvoj, u partnerstvu s entitetskim ministarstvima, a uz financijsku podršku Vlade Švicarske.

„To daje posebnu važnost, jer smo razvili i stvorili jedinstven sistem u oblasti mentalnog zdravlja na području cijele BiH. Ovom reformom je u potpunosti promijenjen pristup zaštiti i promociji mentalnog zdravlja. Korisnik usluga je postavljen u središte pozornosti, a u isto vrijeme se vodilo računa o pravima pacijenta, smanjenju stigme i diskriminacije, te više ne govorimo o liječenju nego o kontinuitetu brige za pacijenta, podršci, oporavku i inkluziji. Želim iskazati posebnu zahvalnost Institutu za populaciju i razvoj, koji je pokazao kako nevladine organizacije mogu biti kvalitetni partneri u ovakvim procesima, te Ambasadi i Vladi Švicarske kao najvećim donatroima i parnerima u području zdravstva – istakao je Čerkez.

Tokom proteklih 13 godina u Projekt mentalnog zdravlja uključeno je više od 500 profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, koji djeluju u 74 centra za mentalno zdravlje u BiH, razvijeni brojni stručni kao i zakonski dokumenti, uspostavljena saradnja s drugim sektorima, provedena brojna istraživanja i edukacije, kao i aktivnosti na smanjenju stigme i diskriminacije, te pružena značajna potpora korisničkim udrugama i grupama za samopomoć.

Više od 1.000 pacijenata s teškim psihičkim poremećajima uključeno je u koordiniranu brigu, a stopa pacijenata koji se upućuju u bolnice smanjena je za 30%.

Prema riječima direktorice Instituta za populaciju i razvoj Emine Osmanagić, vidljive su značajne promjene u odgovoru na probleme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini putem jednog zaokruženog sistema brige i zaštite, kao i prevencije.

„O tome najbolje govore sami korisnici usluga mentalnog zdravlja. Oni su osnovali ili ojačali svoje organizacije, kojih sada ima 16 vrlo aktivnih i u svim dijelovima BiH, te osmislili i proveli brojne programe borbe protiv stigme i diskriminacije, poboljšanju somatskog zdravlja, radne integracije i zagovaranja i unapređenja zaštite ljudskih prava u oblasti mentalnog zdravlja, i tako poslali jasnu poruku da su im centri za mentalno zdravlje pomogli da se oporave i postanu aktivni članovi društva koji daju svoj doprinos boljem životu u svojoj zajednici. U te dugoročne programe, kojih je samo u posljednjoj fazi projekta bilo preko 20, a obuhvatili su skoro 800 korisnika usluga, bili su uključeni svi ključni sudionici u lokalnoj zajednici, centri  za mentalno zdravlje i druge službe doma zdravlja, škole, druge nevladine organizacije, jedinice lokalne samouprave, centri za socijalni rad, mediji i drugi. Pokazali smo svi zajedno da je uz ovako dugoročnu podršku kakvu smo imali od strane Švicarske Vlade, i dobru saradnju sa zdravstvenim vlastima u BiH, moguće ostvariti velike pomake, i veliko nam je zadovoljstvo što su na konferenciji sami učesnici projekta predstaviti ova ostvarenja“, kazala je Osmanagić.

Republički koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj Biljana Lakić kazala je da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kroz dugogodišnju reformu u oblasti mentalnog zdravlja i razvijanje usluga u zajednici , pošlo od pretpostavke  da dobro mentalno zdravlje predstavlja društveni kapital.

 “Kao takvo zahtjeva partnerstvo i intersektorski pristup, gdje sistem zdravstva  radi zajedno sa sistemom školstva, socijalne zaštite, sporta, kulture  i drugim sektorima, sa aktivnim učešćem relevantnih vladinih ustanova,  nevladinih organizacija i udruženja građana u primjeni sistematskih i kontinuiranih mjera na unapređenju mentalnog zdravlja stanovništva. Završna konferencija Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, je  prilika da se prikažu odlični rezultati  dugogodišnjeg rada i sve ono što je urađeno na jačanju sistema mentalnog zdravlja. Neki od rezultata su: poboljšan  legislativni i administrativni okvir, usvojeni strateški dokumenti, proces akreditacije i reakreditacije centara za mentalno zdravlje, unapređeno prikupljanje podataka i izvještavanje, ojačani kapaciteti osoblja, multidisciplinarni pristup i timski rad, uvedene nove usluge poput koordinirane brige, okupacione terapije, zajedničkog planiranja otpusta, preventivnih programa ,kontinuirana podrška u osnaživanju korisničkih inicijativa, borbi protiv stigme i diskriminacije, a sve sa ciljem promocije oporavka, socijalne uključenosti i ljudskih prava. Vrijednost našeg zajedničkog dugogodišnjeg rada ogleda se i u doprinosu destigmatizaciji osoba sa problemima u mentalnom zdravlju i uključivanju korisnika u kreiranje i razvoj sistema zaštite mentalnog zdravlja”, kazala je Lakić.