Konkurs za trenera iz oblasti interne/ eksterne komunikacije

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu, objavljuje konkurs za

TRENERA IZ OBLASTI INTERNE / EKSTERNE KOMUNIKACIJE ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE OKUPLJAJU OSOBE OBOLJELE OD RIJETKIH BOLESTI

u okviru projekta Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti, koji Institut za populaciju i razvoj sprovodi u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske, a koji finansira Evropska unija.

Opšti cilj projekta jeste ojačati OCD mrežu u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba sa rijetkim bolestima, na temelju saradnje, razmjene stručnosti, znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti. Specifični ciljevi odnose se na razvoj i jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog s vladinim tijelima u svrhu razvoja i provođenja politike i programa u području zdravstvene zaštite, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini, kao i povećanje javne svijesti o rijetkim bolestima i razmjenjivanje informacija, kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Vremenski period trajanja projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

I

1. Trening se organizuje za OCD u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (ukupno 2 treninga)

Dvodnevni trening iz oblasti interne/eksterne komunikacije će obuhvatiti teorijsku obuku kao i praktičan rad i vježbe za komuniciranje osoba oboljelih od rijetkih bolesti jednih sa drugima, sa osobljem i menadžmentom udruženja, kao i zajednički nastup ovih dviju grupa pred medijima. Zbog osjetljivosti i specifičnosti ciljnih grupa koje djeluju pod pritiskom i opterećenjem, internu komunikaciju je potrebno prilagoditi njihovim potrebama u cilju stvaranja „vršnjačkih grupa” koje će raditi na jačanju međusobnog samopouzdanja i podrške jednih prema drugima kroz adekvatnu komunikaciju.

Teme na treningu:

 • Osnove komunikacije u zagovaračkim kampanjama
 • Kreiranje zagovaračkih poruka i korištenje komunikacijskih kanala u zagovaračkim procesima
 • Saradnja sa medijima (TV, Radio, Štampa, Web portali)
 • Upravljanje društvenim mrežama

2. Rezultati treninga

 •  Ojačani kapaciteti entitetskih saveza za rijetke bolesti za kreiranje i sprovođenje zagovaračkih kampanja
 • Ojačani kapaciteti 20 učesnika treninga za nastupe u medijima i internoj i eksternoj komunikaciji

3. Zadaci trenera i metodologija rada

Zadaci trenera su sljedeći:

 •  Vođenje dvaju treninga iz oblasti interne/eksterne komunikacije
 • Priprema edukativnih i drugih materijala vezanih za održavanje treninga:

-priprema dnevnog reda

-priprema i pravovremeno dostavljanje edukativnih materijala

-priprema pre i post evaluacija

 • Koordinacija sa predstavnicima Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske Banja Luka i Instituta za populaciju i razvoj Sarajevo
 • Izrada finalnog izvještaja s treninga

Metodologija treninga zasnivaće se na interaktivnom radu učesnika procesa, timskom radu, individualnom radu i refleksiji u grupi.

4. Ekspertiza

 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, organiziranju i provođenju obuka iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću
 • Razumijevanje tema i potreba NVO sektora u navedenoj oblasti, sa fokusom na ranjive skupine
 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
 • Dobra komunikacija sa eksternim medijima
 • Iskustvo u kreiranju i implementaciji zagovaračkih medijskih kampanja
 • Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka
 • Snažne koordinacijske vještine
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Dobro poznavanje i korištenje računara

Lokacija angažmana: Banja Luka i Sarajevo

5. Vremenski rok

Planirano je održati treninge tokom maja/ili juna 2022., uz definisanje tačnih termina zajedno sa Institutom za populaciju i razvoj odnosno Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske.

6. Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog osoblja Instituta za populaciju i razvoj. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata edukacije.

Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente, kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference
 • Tehnički prijedlog (jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant predlaže)
 • Finansijska ponuda

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno 28.4.2022 u 13 sati.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail rarediseases@ipdbh.org

Informisanje kandidata

Institut za populaciju i razvoj neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Institut će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.