KONKURS- PROJEKTNI LIDER/ ICA ZA OBRAZOVANJE

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Zdrave zajednice u BiH” finansiranom od strane Švicarske vlade, koji implementira Institute for Population and Development (u daljem tekstu IPD) raspisuje se slijedeći

KONKURS

za prijem u radni odnos

PROJEKTNI LIDER/ICA ZA OBRAZOVANJEPOZICIJA 1 URED U SARAJEVU

IPD je posvećen unapređenju i promociji zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Sa sjedištem u Sarajevu i uredom u Banja Luci, IPD ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projekt Zdrave zajednice u BiH predstavlja zajednički napor između Švicarske vlade i zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini. IPD pruža pomoć u svojstvu provedbene agencije za projekt. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju tereta bolesti i poboljšanju zdravstvenog statusa žena i muškaraca u BiH, preusmjeravanjem zdravstvenog sistema s kurativnog na više fokusiranje na prevenciju bolesti i promicanje zdravih stilova života. Ovaj će projekt staviti fokus na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i baviti se faktorima rizika za zdravlje, mentalnim zdravljem te promicanjem i zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja (SRHPP).

Svrha projekta je osigurati da usluge promicanja zdravlja i prevencije bolesti budu dostupne svima, a posebno ugroženim i socijalno isključenim populacijama – sada i u budućnosti. Sveukupno, projektne aktivnosti daju prioritet potrebama ranjivih i socijalno isključenih skupina stanovništva – ne izostavljajući nikoga. Projektne aktivnosti će doprinijeti poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovništva i smanjenju tereta bolesti u BiH davanjem prednosti pristupu kvalitetnim uslugama promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Projektni lider/ica za obrazovanje će biti odgovoran/na za planiranje, provedbu i upravljanje procesom razvoja kapaciteta sektora obrazovanja u oblasti zdravlja i aktivnog uključivanja obrazovnih institucija kao dijela šire strategije promocije zdravlja, zdravih životnih stilova i prevencije razvoja hroničnih oboljenja u Bosni i Hercegovini. U koordinaciji sa ostalim članovima projektnog tima, Projektni lider za obrazovanje će biti odgovoran za definiranje rokova i performansi izvođenja projektnih zadataka, kao i za praćenje i koordinaciju aktivnosti koje se odnose na formalno obrazovanje, obrazovne strategije i primjenu obrazovnih tehnologija u promociji i zaštiti javnog zdravlja. Kandidat/inja će raditi 75% radnog vremena.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Diploma zdravstvenog smjera
 • Najmanje 5  godina iskustva u planiranju i upravljanju zdravstvenim projektima
 • Najmanje 5 godina iskustva saradnje sa obrazovnim institucijama (Ministarstva obrazovanja/prosvjete, Pedagoški zavodi, Univerziteti i sl.)
 • Najmanje 5 objavljenih  publikacija / alata za promociju zdravlja i zdravih životnih stilova (glavni autor/koautor/ica)
 • više od 5 godina iskustva u oblasti saradnje sa lokalnim zajednicama u oblasti javnog zdravlja
 • iskustvo u razvoju strateških dokumenata u oblasti zdravlja i javnog zdravlja
 • poznavanje trendova novih obrazovnih tehnologija
 • poznavanje tema: socijalne norme, rodne norme, socijalne determinante zdravlja  i javno zdravlje
 • iskustvo u planiranju i razvoju kampanja podizanja javne svijesti o zdravlju
 • sposobnost za rad u timu
 • organizacione sposobnosti i vještine prikupljanja i obrade podataka

Očekivani period trajanja ugovora je do 31.10.2025. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije su dužni dostaviti slijedeće:

 • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju) potpisano svojeručno
 • Curriculum Vitae
 • Dokumente koji dokazuju navode iz CV.
 • Kopija lične karte
 • Dvije reference

Navedene dokumente, sa naznakom “prijava na konkurs”, je potrebno dostaviti putem maila ured@ipdbh.org  ili lično na adresu Institute for Population and Development, Danijela Ozme 12, Sarajevo najkasnije do ponedjeljka 30.10.2023. godine do 13:00 sati.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

IPD  nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.