Javni poziv za konsultantsku agenciju za provođenje 10 javnih konsultacija iz oblasti rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“, traži konsultantsku agenciju za provođenje 10 javnih konsultacija iz oblasti rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke.

II

 1. Opis posla

Konsultantska agencija će biti zadužena da organizuje deset javnih konsultacija u deset gradova u Federaciji BiH. Projektom je planirano sudjelovanje najviše 30 osoba tokom pojedinačnog događaja, koji će uključiti osobe oboljele od rijetkih bolesti, korisnička udruženja, zdravstvene radnike, predstavnike institucija, kao i sve druge relevantne aktere.

Javne konsultacije će osigurati efektivnost novog strateškog dokumenta Programa za rijetke bolesti FBiH, u postizanju njegovih ciljeva, njegovu razumljivost svim zainteresovanim stranama, i da je u potpunosti u skladu sa ljudskim pravima u oblasti rijetkih bolesti. Organizacija javnih konsultacija će povećati otvorenost i transparentnost procesa kreiranja strateškog dokumenta među korisnicima, koji će moći uticati na sadržaj sačinjenog dokumenta.

Konsultantska agencija će biti zadužena za kompletnu organizaciju 10 javnih konsultacija (u daljnjem tekstu: događaj), što između ostalog uključuje:

 • Osigurati prostor za održavanje događaja,
 • Tehnička organizacija događaja (info desk, komunikacija sa Institutom za populaciju i razvoj i identifikovanim direktnim učesnicima događaja),
 • Vizuelni identitet koji će se koristiti na događajima (dizajn i štampa materijala, baneri, dizajn digitalnih slajdova, komunikacija sa tehničkom podrškom na lokaciji događaja),
 • Tehnička podrška (ozvučenje, mikrofoni, led screen-ovi, i ostala tehnička oprema potrebna za kvalitetno funkcionisanje događaja),
 • Moderacija događaja,
 • Osvježenje za učesnike događaja (kafe pauza i zakuska),
 • Foto/Video materijali s događaja,
 • Izrada finalnog izvještaja koji će sadržavati zaključke sa svih 10 događaja.
 • Vremenski okvir izvršenja zadatka 01.11.2022. – 31.01.2023, s tim da se 8 događaja moraju organizovati do kraja 2022. godine.
 • Ekspertiza ponuđača
 • Najmanje 10 godina iskustva u organizaciji javnih konsultacija, javnih debata i drugih sličnih događaja, na institucionalnom nivou.
 • Iskustvo u kreiranju javnih politika.
 • Dokaz o pozitivnom poslovanju u prethodne tri godine.
 • Minimalno dvije stalno zaposlene osobe.
 • Podrška

Konsultantska agencija će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

 • Prijava

Zainteresovani konsultanti obavezni su poslati na B/H/S jeziku:

 • pismo namjere,
 • CV vođe projekta,
 • minimalno tri reference relevantne za projektni zadatak,
 • tehnička ponuda (prijedlog metodologije i plana rada i vremenski plan realizacije aktivnosti),
 • finansijski prijedlog/ponuda.
 • Kriteriji za odabir konsultanta:

       Kvaliteta ponude (70%):

 • ekspertiza i prethodno iskustvo aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka (uključujući stavke iz tačke 3. Ekspertiza ponuđača),
 • metodologija i plan rada, i sposobnost poštivanja zadanih rokova.

Finansijska ponuda (30%).

Dokumente treba dostaviti na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org.

Rok za slanje navedenih dokumenata je 29. oktobar 2022.

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: rarediseases@ipdbh.org.