Javni poziv za izradu studije iz farmakoekonomike u oblasti rijetkih bolesti

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“, traži konsultanta za izradu studije iz farmakoekonomike u oblasti rijetkih bolesti.

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke.

II

Opis posla

Stručnjak za farmakoekonomiku će biti angažovan da izradi studiju koja će sadržavati procjenu trenutne situacije u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na dosadašnju praksu i predložene mjere za unapređenje. Studija će istražiti i procijeniti troškove vezane za rijetke bolesti registrovane u BiH, uzimajući u obzir informacije od pacijenata (invaliditet, kvalitet života, nezaposlenost i direktni troškovi) i sistema zdravstvene zaštite (fondovi zdravstvenog osiguranja, ministarstva zdravlja i zdravstveni radnici – dijagnostika i tretman). Studija će identificirati trenutne dijagnostičke i terapijske opcije i napraviti preporuke i procjenu troškova mogućeg proširenja zdravstvenih usluga (dijagnostika i tretman) za poboljšanje situacije pacijenata i njihovih porodica/njegovatelja, kao i poboljšanje prava na liječenje. Ova studija će biti dobra osnova i alat za dalje unapređenje, u smislu pregovora između ključnih aktera (entitetski savezi za rijetke bolesti, donosioci odluka, udruženja korisnika, zdravstveno osiguranje, fondovi i agencije za lijekove).

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 15.10.2022. – 30.11.2022.

Konsultant treba posjedovati sljedeća iskustva, znanja i vještine:

 1. Završen fakultet zdravstvenog usmjerenja
 2. Završene edukacije iz oblasti zdravstvene ekonomike i farmakoekonomike (magistarski ili doktorski studij)
 3. Iskustvo u izradi farmakoekonomskih analiza sa referencama
 4. Objavljene naučne i stručne publikacije u referentnim časopisima, s posebnim fokusom na farmakoekonomske analize
 5. Prepoznata aktivnost u društvenoj zajednici na polju zdravstvene ekonomike i farmakoekonomike

Podrška

Konsultant će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Prijava

Zainteresovani konsultanti obavezni su poslati pismo namjere i CV (biografiju) na B/H/S jeziku, sa najmanje 3 reference na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org.

Rok za slanje navedenih dokumenata je 7. oktobar 2022.

Kriteriji za odabir konsultanta: Ugovarač će donijeti odluku o odabiru konsultanta na osnovu dokazane ekspertize i prethodnog iskustva aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka.

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: rarediseases@ipdbh.org.