Javni poziv za dostavljanje ponuda za individualni konsultanstski angažman za provođenje početnog i završnog istraživanja (012022IPD_UNW)

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE:INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN ZA PROVOĐENJE POČETNOG I ZAVRŠNOG ISTRAŽIVANJA

LOKACIJE: Istočno Sarajevo, Pale, Bijeljina, Doboj, Travnik i Novi Travnik

TRAJANJE ANGAŽMANA:

Faza 1: Početno istraživanje 01.04.2022 – 01.06.2022.

Faza 2: završno istraživanje 01.04.2023 – 01.06.2023.

SUPERVIZOR: FEĐA MEHMEDOVIĆ

ODJEL: ZDRAVLJE I ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

PROJEKT: Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH

DONATOR: UN WOMEN, URED U BOSNI I HERCEGOVINI

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Institut za populaciju i razvoj

PARTNERI NA PROJEKTU: Forum Teatar (Istočno Sarajevo), Otaharin (Bijeljina) i Nova Vizija (Novi Travnik)

Ponudu koja uključuje biografiju sa referencama koje dokazuju iskustvo u sličnim zadacima je potrebno poslati na e-mail sa naslovom: „PRIJAVA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN 012022IPD_UNW”.

Prijave dostaviti putem e-mail-a na adresu: ured@ipdbh.org najkasnije do 23.03.2022. do 16:30h.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni u pisanoj formi na sljedeću e-mail adresu: fmehmedovic@ipdbh.org. Rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 18.03.2022.

UKRATKO O PROJEKTU:

Od jula 2021. godine, Institut za populaciju i razvoj započeo je treću, naprednu fazu provedbe sveobuhvatnog i naučno utemeljenog programa prevencije nasilja sa fokusom na transformaciju socio-kulturalnih normativa koji doprinose pojavi nasilja, razvoju indolentnog odnosa prema nasilju, normativa koji „opravdavaju” pojavu i primjenu određenih oblika nasilja, faktora i normi koji obeshrabruju žrtve da prijave nasilje i koriste usluge koje su značajne za njih, njihovo zdravlje, prava, sigurnost i dostojanstvo. Institut za populaciju i razvoj provodi aktivnosti u saradnji sa partnerskim organizacijama Otaharin (Bijeljina), Nova vizija (Srednjobosanski Kanton), Forum Teatar (Istočno Sarajevo) i Centar za izgradnju mira (Sanski Most). Partnerstvo sa navedenim organizacijama ima višegodišnji kontinuitet, a posebnu pažnju posvećujemo jačanju programskih i finansijskih kapaciteta partnerskih organizacija kako bi bili i ostali važan resurs u svojim lokalnim zajednicama.

Tri su ključne strategije zajedničkog djelovanja u oblasti prevencije:

·Razvoj kapaciteta obrazovnih institucija da planiraju, provode i evaluiraju naučno utemeljene obrazovne programe prevencije nasilja

·Razvoj kapaciteta lokalnih institucija i uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u cilju sinhroniziranog pristupa u prevenciji nasilja na nivou lokalnih zajednica

·Razvoj kapaciteta i aktivno učešće religijskih zajednica za primjenu socio-ekološkog modela prevencije u okviru djelovanja vjerskih institucija

Opšti cilj: Zajednice u BiH provode sveobuhvatne programe prevencije

·Očekivani rezultat 1 (Ishod): Lokalne institucije i organizacije u 6 lokalnih zajednica u BiH imaju kapacitete primijeniti sveobuhvatan CTC-a program prevencije

·Očekivani rezultat 2: Srednje škole u 6 lokalnih zajednica u BiH imaju kapacitete za provođenje standardiziranog rodno transformativnog obrazovanja

·Očekivani rezultat 3: Vjerski lideri doprinose prevenciji nasilja nad ženama u lokalnim zajednicama u BiH koristeći Okvire za prevenciju

Početno i završno istraživanje će biti provedeno u okviru rezultata 2 – Srednje škole u 6 lokalnih zajednica u BiH imaju kapacitete za provođenje standardiziranog rodno transformativnog obrazovanja. Početnim istraživanjem nastojimo definirati početno stanje u kontekstu stavova, znanja i ponašanja učenika srednjih škola u oblasti rodno zasnovanog nasilja i rodne ravnopravnosti, dok analizom rezultata završnog istraživanja želimo mjeriti rezultate intervencija koje će biti provedene nakon završenog početnog istraživanja.

OPISZADATKA I ODGOVORNOSTI:

Osnovni zadatak je provedba kvantitativnog početnog i završnog istraživanja. Angažirani/a konsultant/ica će razviti upitnik za provođenje početnog i završnog istraživanja. Nakon provedenog početnog istraživanja, angažirani konsultant će dostaviti tabelu sa analiziranim podacima mjerenja, dok će u drugoj fazi, na osnovu komparativne analize nalaza početnog i završnog istraživanja angažirani/a konsultant/ica napraviti narativni izvještaj, a koji uključuje: uvod, opis metodologije istraživanja, sumarne informacije o provedenom istraživanju, ograničenja, rezultati istraživanja, tabelarni i narativni opis rezultata istraživanja i komparacije nalaza početnog i završnog istraživanja, preporuke i zaključak.

Istraživanje će biti provedeno u koordinaciji sa lokalnim partnerskim organizacijama iz Istočnog Sarajeva, Novog Travnika i Bijeljine, a kvantitativni podaci će biti prikupljeni u koordinaciji sa osobljem srednjih škola koje aktivno učestvuju u projektu.

Prikupljanje podataka će provesti obučeni predstavnici lokalnih partnerskih organizacija u koordinaciji sa osobljem škola. Prikupljeni podaci (upitnici za kvantitativno istraživanje) će biti analizirani od strane angažiranog konsultanta koji će biti odgovoran i za analizu prikupljenih kvantitativnih podataka.

VREMENSKI PERIOD TRAJANJA UGOVORA

U konsultacijama sa osobljem Instituta za populaciju i razvoj, konsultant/ica će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja projektnog zadatka.

OUTPUTS/DELIVERABLES:

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

·Razvijen upitnik za početno i završno istraživanje

·Početni izvještaj u tabelarnoj formi sa analizom prikupljenih podataka

·Završni izvještaj sa komparacijom početnog i završnog istraživanja

ISKUSTVO I KOMPETENCIJE:

a. Kvalifikacije i iskustvo

  • Više od 10 godina iskustva u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja
  • Najmanje 10 godina iskustva u provedbi početnih i završnih istraživanja
  • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou)

b. Kompetencije

  • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
  • Snažne koordinacijske vještine
  • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
  • Dobro poznavanje i korištenje računara
  • Dobro poznavanje i korištenje software-skih alata za analizu kvantitativnih podataka
  • Znanje u oblasti roda, rodnih normi i rodnih identiteta predstavljaju dodatnu prednost
  • Znanje u oblasti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PONUDU

Zainteresirani konsultanti trebaju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

a) Tehnički prijedlog istraživanja

• Profil konsultanta sa navedenim prethodnim iskustvima u provedbi finalne evaluacije projekta

• Komentar ili sugestije konsultanta o opisu posla (ToR) i iskazivanje interesa za rad na projektnom zadatku

• Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant/ica predlaže, a kako bi ispunila zadatak definiran opisom posla

• Primjer 2 srodna ili slična istraživanja (prethodni angažmani)

• Vremenski plan realizacije aktivnosti

b) Finansijski prijedlog/ponuda

c) CV konsultanta koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima sa minimalno 2 reference