Javni poziv za dostavljanje ponuda za individualni konsultantski angažman u provedbi finalne evaluacije projekta

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman konsultanta/ice za provedbu finalne evaluacije projekta

PROVEDBENE LOKACIJE: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Bihać, Banja Luka, Busovača, Doboj, Foča, Mostar, Orašje, Sokolac, Trebinje, Tuzla, Zenica

OPIS ZADATKA: Osnovni zadatak je provedba finalne evaluacije projekta. Svrha evaluacije je procijeniti performanse provedbe, efikasnost i efektivnost provedenih intervencija i zabilježiti postignuća projekta, izazove i najbolje prakse za potrebe budućih programiranja i razvoja projektnih prijedloga. Procjena će također identificirati ključne naučene lekcije, izazove i fleksibilnost programa za prilagodbu i odgovor na promjene i održivost metodologije na kojoj se bazira projekat.

NAZIV PROJEKTA: Jačanje ljudskih prava osuđenih lica sa problemima mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

DONATOR: Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske posredstvom Ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Asocijacija INSTITUT ZA POPULACIJU I RAZVOJ (IPD)

TRAJANJE ANGAŽMANA: 01. septembar 2021. – 28. februar 2023.

Ponude sa referencom trebaju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa jasno navedenom oznakom: „PONUDA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN U PROVEDBI FINALNE EVALUACIJE PROJEKTA”.

Ponude dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 06.02.2023. do 13:00 sati

Asocijacija INSTITUT ZA POPULACIJU I RAZVOJ

Danijela Ozme 12

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ili putem e-mail-a na adresu: ured@asocijacijaxy.org

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni u pisanoj formi ili u elektronskom formatu na sljedeću e-mail adresu: bomerbasic@ipdbh.org . IPD će odgovoriti u pisanom ili elektronskom formatu, zavisno od formata dostavljenog upita sa jasnom identifikacijom podnositelja zahtjeva za dodatnim pojašnjenjem i dostavljenim odgovorom na dostavljeni upit. Rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 09.02.2023.

1.Uvodne informacije

Počevši od procjene trenutnog stanja zatvorskog sistema mentalnog zdravlja koji postoji u BiH, program ima za cilj ostvariti dva opća cilja: a) doprinos poštovanju ljudskih prava, a posebno prava na pristup zdravstvenoj zaštiti zatvorskog sistema pomažući da se poboljšaju životni uslovi i bolji ishod liječenja psihijatrijskih pacijenata i svih drugih osuđenika; b) doprinoseći poboljšanju pristupa zdravstvenoj zaštiti za sva osuđena lica i da bi se spriječio razvoj problema mentalnog zdravlja; c) doprinosi poboljšanju pristupa zdravstvenoj zaštiti za sve zatvorenike, vladavinu prava u BiH jačanjem izvršenja sankcija sa fokusom na najugroženiju populaciju u zatvorskom sistemu – psihijatrijske pacijente, ali i na druge osuđenike i pritvorenike u pogledu pristupa zdravstvenim uslugama.

To ćemo učiniti procjenom trenutnog pristupa uslugama mentalnog zdravlja, razvojem modula obuke zasnovanih na potrebama, obukom stručnjaka, podizanjem svijesti, razvojem i implementacijom smjernica za liječenje i savjetovanjem o poboljšanjima u sistemu. Ovo će imati sljedeće efekte:

Za zatvorenike: Rješavanje prava na zdravstvenu zaštitu i kvalitet života kako osuđenika sa mentalnim poremećajima, tako i zatvorske populacije u cjelini. Obučeno osoblje kazneno-popravnih zavoda koje je usvojilo i pruža moderne usluge mentalnog zdravlja usmjerene na pacijente i oporavak, posljedično će doprinijeti smanjenju stigme i eliminaciji diskriminacije zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja. U konačnici, rješavanje potreba osoba s mentalnim poremećajima povećava vjerovatnoću da će se po izlasku iz zatvora moći prilagoditi životu u zajednici, što može zauzvrat smanjiti vjerovatnoću da će se vratiti u zatvor.

Za radnike KPZ-a: zatvori su često teška i zahtjevna radna sredina za sve nivoe osoblja. Prisustvo zatvorenika sa neprepoznatim i neliječenim mentalnim poremećajima može dodatno zakomplikovati i negativno uticati na zatvorsko okruženje, te postaviti još veće zahtjeve osoblju. Kazneno-popravna ustanova koja reaguje i promoviše mentalno zdravlje zatvorenika, vjerojatnije će biti radno mjesto koje promoviše ukupni moral i mentalno zdravlje osoblja KPZ-a i stoga bi trebao biti jedan od centralnih ciljeva dobrog upravljanja ovakvom ustanovom.

Za zajednicu: Zdravlje u KPZ-ima se ne može rješavati odvojeno od zdravlja opće populacije jer postoji stalna razmjena između zatvora i šire zajednice, bilo da se radi o čuvarima, administraciji, zdravstvenim radnicima i stalnom prijemu kao i oslobađanju osuđenika. Zdravlje u kazneno-popravnim zavodima se stoga mora posmatrati kao dio javnog zdravlja. Rješavanje potreba za mentalnim zdravljem osuđenih lica može smanjiti incidente ponavljanja krivičnih djela, smanjiti broj ljudi koji se vraćaju u zatvor, pomoći da se osobe s mentalnim poremećajima preusmjere iz zatvora na liječenje i rehabilitaciju i na kraju smanjiti visoke troškove KP ustanove. Osim toga, procjenom pristupa uslugama mentalnog zdravlja u zatvorima, procijenit će se i pristup cjelokupnim zdravstvenim uslugama.

Cilj projekta je poboljšati pristup uslugama mentalnog zdravlja zatvorenika u BiH, posebno onih sa problemima mentalnog zdravlja. Većina dosadašnjih zvaničnih izvještaja pokazuje da su ovi ljudi dva puta diskriminisani, prvo kao zatvorenici i drugi zbog zdravstvenih problema.

Razlozi nedovoljno kvalitetne zdravstvene zaštite i neadekvatne zaštite ljudskih prava zatvorenika utvrdiće se kroz Procjenu zatvorske zaštite mentalnog zdravlja koju će voditi iskusni stručnjaci FGIP-a iz Holandije. Njihove preporuke za unapređenje zdravstvene zaštite i ljudskih prava zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja biće upućene donosiocima odluka, menadžmentu 14 zatvora i psihijatrijskih forenzičkih ustanova u BiH. Nadalje, očekuje se da će procjena identificirati nedostatke u sistemu zatvorske zdravstvene zaštite koji će također biti riješeni u preporukama i mogu se koristiti za dalje aktivnosti u pravcu poboljšanja sistema izvršenja sankcija u Bosni i Hercegovini.

Procjenom će se utvrditi nivo znanja i vještina zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u ovim ustanovama, a na osnovu njihovih iskazanih potreba izradiće se edukativni materijal koji je neophodan kako bi se osigurala bolja zdravstvena zaštita osuđenih lica sa problemima mentalnog zdravlja. Obrazovni materijal će odražavati novi pristup usmjeren na pacijenta i rehabilitaciju i oporavak.

Nakon izrade edukativnog materijala za zdravstveno i nemedicinsko osoblje, za njih će biti organizovane 3 obuke. Proći će obuku 90 radnika iz BiH. Proces obuke će uključivati i praktičan rad sa pacijentima kako bi se nova znanja odmah koristila u praksi.

Ishod obuke će biti stvaranje uslova za bolji pristup zdravstvenim uslugama zasnovanim na pravima za zatvorenike. Nadalje, zahvaljujući poboljšanim zdravstvenim uslugama zasnovanim na pravima, očekuje se smanjenje stigme i diskriminacije ove populacije, posebno od strane nemedicinskog osoblja.

Podaci dobijeni procjenom pokrenut će aktivnosti zagovaranja za donosioce odluka i rukovodstvo 14 zatvora u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja, ali i poboljšanja zaštite mentalnog zdravlja koja će spriječiti razvoj poremećaja mentalnog zdravlja.

Biće organizovan okrugli sto i završna konferencija na kojima će se okupiti svi glavni akteri odgovorni za kvalitet života zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja koji će izraditi akcioni plan i izraziti svoju posvećenost primeni novih standarda u pružanju zdravstvene zaštite. brigu o zatvorenicima i unapređenje sistema u skladu sa preporukama uz korišćenje najboljih iskustava stručnjaka FGIP-a. Zagovaračke aktivnosti i dodatne obuke osoblja omogućiće primjenu unapređenih standarda u pružanju zdravstvene zaštite zatvorenicima sa problemima mentalnog zdravlja.

Na kraju projekta biće urađena nezavisna evaluacija projekta, kako bi se potvrdio doprinos projekta ukupnom cilju i utvrdio napredak zatvora i psihijatrijskih forenzičkih ustanova u pružanju boljih usluga.

Konačnoj evaluaciji prethodiće brza evaluacija zadovoljstva zatvorenika kako bi se utvrdilo da li su kapaciteti i posvećenost zdravstvenih i nemedicinskih stručnjaka za pružanje usluga zasnovanih na pravima veći nego prije projekta i da li su zadovoljniji tretmanom.

Očekuje se da će se stopa zadovoljstva povećati nakon završetka projekta.

Završna konferencija okupiće sve aktere projekta i medije kako bi predstavili dostignuća projekta i zajednički dali preporuke za kontinuitet unapređenja zdravstvenih usluga u zatvorima i psihijatrijskim forenzičkim ustanovama.

2.Osnovne informacije o projektu

U septembru 2021. godine, Institut za populaciju i razvoj (IPD) pokrenuo je projekat „Jačanje ljudskih prava osuđenih lica sa problemima mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa problemima mentalnog zdravlja kroz zaštitu njihovih ljudskih prava i pružanje modernih psihijatrijskih usluga u 14 zatvorskih jedinica širom Bosne i Hercegovine.

Uz tehničku i stručnu podršku Federacije za globalne psihijatrijske inicijative (FGIP) iz Nizozemske, IPD je izvršio početnu procjenu mentalnog zdravlja i ljudskih prava osuđenih osoba i započeo obuku medicinskog i nemedicinskog osoblja. Projekat se takođe sastoji i od izrade priručnika za zdravstvene radnike koji rade sa osuđenicima, kao i smjernica za nemedicinsko osoblje za brigu o osuđenim licima sa problemima mentalnog

zdravlja, kao i podizanjem svijesti šire javnosti o potrebama ove populacije.

Naša namjera je da povećanjem podrške osobama sa problemima mentalnog zdravlja povećamo vjerovatnoću uspješne reintegracije u društvo nakon izlaska iz zatvora, smanjujući rizik od recidiva, a da samim tim poboljšamo i uslove rada za osoblje uposleno u KP ustanovama.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE:

Globalna Federacija psihijatrijske inicijative FGIP

PODRŠKA KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA U BOSNI I HERCEGOVINI:

 • KPZ Sarajevo,
 • KPZ Istočno Sarajevo,
 • KPZ Bijeljina,
 • KPZ Bihać,
 • KPZ Banja Luka,
 • KPZ Busovača,
 • KPZ Doboj,
 • KPZ Foča,
 • KPZ Mostar,
 • KPZ Orašje,
 • KPZ Trebinje,
 • KPZ Tuzla,
 • KPZ ZT Zenica,
 • Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

Opšti cilj: Stvaranje uslova za zaštitu mentalnog zdravlja zasnovanu na pravima u zatvorima i forenzičkim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Projekat će doprinijeti većem poštovanju ljudskih prava, posebno prava na pristup zdravlju, zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja u zatvorima i psihijatrijskim forenzičkim ustanovama. Usluge zaštite mentalnog zdravlja u ovim ustanovama će biti poboljšane. Moderne usluge mentalnog zdravlja zasnovane su na poštovanju ljudskih prava osobe, usredsređene su na potrebe osobe i orijentisane su ka cilju. Očekuje se da će se u ovom kratkom periodu zadovoljstvo zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja povećati za 30%. Instrument CSQ8 će se koristiti kao upitnik o zadovoljstvu klijenata u ovu svrhu tokom četrnaestog i petnaestog mjeseca implementacije projekta.

Ishod projekta 1: Institucije u Bosni i Hercegovini u kojima su smješteni zatvorenici sa problemima mentalnog zdravlja će pružiti bolje zdravstvene usluge zasnovane na pravima.

Projekat će doprinijeti da zatvorenici sa problemima mentalnog zdravlja imaju sveukupno bolje zdravstvene usluge zasnovane na njihovim stvarnim potrebama i poštovanju njihovih ljudskih prava. Bolju zdravstvenu zaštitu pružiće 60% zdravstvenih radnika koji su prošli obuku tokom projekta i redovno koriste Priručnik za zdravstvene radnike o tretmanu zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja. Štaviše, 50% nemedicinskog osoblja će bolje komunicirati i sarađivati sa zatvorenicima koji imaju problema sa mentalnim zdravljem i doprinijeti boljem kvalitetu života ovih osoba.

Ishod projekta 2. Donošenje odluka i upravljanje zatvorima i psihijatrijskim forenzičkim ustanovama se obavezuju da će implementirati preporuke procjene iz svoje nadležnosti.

Projekat će podići svijest upravnika zatvora i donosilaca odluka o važnosti unapređenja i očuvanja zdravlja zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja. Okrugli sto na ovu temu biće organizovan uz podršku stručnjaka iz Holandije, koji će svojom stručnošću u zagovaranju uticati na promjenu mišljenja donosilaca odluka i upravnika zatvora.

Na završnoj konferenciji koja će se održati na kraju projekta, svi relevantni dionici, uključujući i navedene, biće pozvani da učestvuju u diskusiji koja će u konačnici dovesti do bolje zdravstvene zaštite krajnjih korisnika ovog projekta.

Rezultat (output) 1. Provedena procjena Zatvorske zaštite mentalnog zdravlja u BiH

Procjenu će provoditi FGIP, supartner, u periodu od 1 do 6 mjeseci projekta i obuhvatiće sve institucije u BiH u kojima se nalaze zatvorenici sa psihičkim smetnjama.

Dobijeni podaci o trenutnom stanju osuđenika sa smetnjama u mentalnom zdravlju, njihovim zdravstvenim potrebama i stepenu poštovanja njihovih ljudskih prava u zdravstvu poslužiće kao polazište i preporuka za izradu edukativnog materijala za medicinsko i nemedicinsko osoblje u zatvorima i zavodima. forenzičke institucije. Takođe, obuke za ovo osoblje će se zasnivati na nalazima procene i koristiće se kao alat za zagovaranje u dijalogu o politici sa donosiocima odluka i profesionalcima u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite ovih ljudi.

Rezultat (output) 2. Priručnik za zdravstvene radnike o tretmanu zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja izrađen na osnovu iskustava FGIP-a, Holandija, koristi se kao dio zdravstvene zaštite u zatvorima i forenzičkim psihijatrijskim ustanovama.

S obzirom na to da ove ustanove nemaju jasne smjernice o tome kako pružiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu zasnovanu na pravima, važno je omogućiti im da imaju materijal sa jasnim smjernicama o tome kako liječiti osobe s problemima mentalnog zdravlja. Očekuje se da će većina institucija prihvatiti Priručnik kao jedan od instrumenata za unapređenje zdravstvenih usluga.

Rezultat (output) 3. Povećano znanje i vještine zdravstvenih radnika iz forenzičkih psihijatrijskih ustanova i zatvora u pružanju zdravstvenih usluga zasnovanih na pravima.

Projektom će se povećati znanje i vještine zdravstvenih radnika za 45% jer će im biti omogućeno obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama i potrebama zatvorenika sa mentalnim problemima. Stepen povećanja njihovog znanja će se mjeriti metodom pre i post evaluacije.

Rezultat (output) 4. Povećano znanje i vještine nemedicinskog osoblja iz forenzičkih psihijatrijskih ustanova i zatvora u pružanju nemedicinskih usluga zasnovanih na pravima.

Projekat će povećati znanje i vještine nemedicinskog osoblja za 60%. Njihov interes je značajan jer su svjesni svojih predrasuda prema osobama s psihičkim problemima. Stepen povećanja njihovog znanja i vještina mjerit će se metodom prije i poslije evaluacije.

3.Opis zadatka i odgovornosti

Evaluacijom će se pokušati utvrditi što je moguće sistematičnije i objektivnije relevantnost, učinkovitost, postignuća (ishodi, izgledi za postizanje očekivanih ishoda i utjecaja) i održivost projekta. U tu svrhu, evaluacijom će se procijeniti postignuća projekta u odnosu na njegove ključne ciljeve, kako je navedeno u revidiranom projektnom dokumentu i početnom izvještaju, uključujući ponovno ispitivanje važnosti ciljeva i dizajna. Također će identificirati faktore koji su olakšali ili spriječili postizanje ciljeva. Evaluacija će obuhvatiti cjelokupni projektni proces od početka do danas, ali će biti fokusirana na glavne projektne aktivnosti i rezultate. Evaluacija će se proširiti na sva određena projektna područja koja su obuhvaćena projektom i procijeniti cjelokupni lanac rezultata, ali će se preciznije usredotočiti na rezultate i planirane ishode, kao i na vjerovatnost postizanja planiranih uticaja. Između ostalog, to uključuje analizu relevantnih pitanja kao što su aranžmani upravljanja, financijski postupci, intervencija, odabir korisnika i izgledi za održivost.

Evaluacija projekta treba da ponudi nalaze i preporuke u kontekstu:

·Relevantnost projekta

·Provedba projektnih aktivnosti tokom krize uzrokovane pandemijom Covid-19

·Učinkovitost i rezultati projekta

·Perspektive za postizanje očekivanog učinka i održivosti:

·Koordinacija i upravljanje projektom

·Preporuke za sljedeću fazu i naučene lekcije

4.Outputs/Deliverables:

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

·Početni izvještaj

·Izvještaj o provedenim aktivnostima evaluacije

·Evaluacijski izvještaj

5.Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

a.Kvalifikacije i iskustvo

i. Poznavanje tema ljudska prava i mentalno zdravlje u kazneno-popravnim ustanovama

ii. Najmanje 7 godina iskustva u provedbi aktivnosti finalne evaluacije projekata

iii. Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou)

b.Kompetencije

i. Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima

ii. Snažne koordinacijske vještine

iii. Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine

iv. Dobro poznavanje i korištenje računara

v. Dobro poznavanje i korištenje software-skih alata za obradu fotografija i video materijala

vi. Znanje u oblasti ljudskih prava u kazneno-popravnim zavodima predstavljaju dodatnu prednost

vii. Znanje u oblasti mentalnog zdravlja u kazneno-popravnim zavodima predstavlja dodatnu prednost

6.Vremenski okvir individualnog angažmana

U konsultacijama sa osobljem Instituta za Populaciju i Razvoj, konsultant/ica će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja projektnog zadatka.

7.Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Zainteresirani konsultanti moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

a)Tehnički prijedlog istraživanja

·Profil konsultanta sa navedenim prethodnim iskustvima u provedbi finalne evaluacije projekta

·Komentar ili sugestije konsultanta o opisu posla (ToR) i iskazivanje interesa za rad na projektnom zadatku

·Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant/ica predlaže, a kako bi ispunila zadatak definiran opisom posla

·Primjer 2 evaluacijska izvještaja (prethodni angažmani)

·Vremenski plan realizacije aktivnosti

b) Finansijski prijedlog/ponuda

c) CV konsultanta koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima sa minimalno 2 reference

8.Evaluacija

Ponuda konsultanta/ice, CV i ponuda troškova će biti evaluirani od strane komisije IPD-a, a u skladu sa ovim kriterijima:

·FAZA 1: Preliminarna evaluacija prijedloga će biti rađena po principu odgovora DA ili NE na pitanja definirana tabelom „Kriteriji”, a koja se nalazi ispod teksta. Ukoliko je na jedno od prva tri pitanja odgovor NE, konsultant/ica će biti diskvalifikovan/a i ponuda neće biti predmetom daljnje evaluacije

·FAZA 2: Tehnički kapaciteti konsultanta/ice da proizvede očekivani rezultat će biti evaluiran na skali od 0 do 100 poena, a donja granica za kvalifikaciju je 70 poena. Kriteriji i poeni su prikazani u tabeli:

FAZA 1FAZA 2
Kvalifikacije:Adekvatno iskustvoDostavljena kompletna dokumentacijaKontekstTehničke kompetencijeRelevantno profesionalno / radno iskustvoMetodologija i pristupPrezentiranje i pakovanje
Akademske i tehničke kvalifikacije (minimum Master diploma u oblasti društvenih nauka)Minimalno 7 godina iskustva u sličnim ili istim oblastimaTehnički i finansijski prijedlogIskustvo u provođenju evaluacijskih aktivnostiSnažne tehničke vještine u pisanju izvještaja dokazane prilogom primjera dva izvještaja koje je konsultant/ica kreirala u prethodnom perioduIskustvo u poslovima koji se odnose na rodnu ravnopravnost, uključujući istraživanja, procjene, evaluacije, publikacije, prezentacije i konferencijeDetaljni prikaz metodologije koja će biti korištena tokom prikupljanja i analize prikupljenih podataka, kao i jasno razumijevanje opisa posla i komplementarnost prijedlogaPisanje, interpretacije i komunikacijske vještine
DA / NEDA / NEDA / NE2515302010

Snažne tehničke vještine u pisanju izvještaja dokazane prilogom primjera dva izvještaja koje je konsultant/ica kreirala u prethodnom periodu

Iskustvo u poslovima koji se odnose na rodnu ravnopravnost, uključujući istraživanja, procjene, evaluacije, publikacije, prezentacije i konferencije

Detaljni prikaz metodologije koja će biti korištena tokom prikupljanja i analize prikupljenih podataka, kao i jasno razumijevanje opisa posla i komplementarnost prijedloga

Pisanje, interpretacije i komunikacijske vještine

DA / NE

DA / NE

DA / NE

25

15

30

20

10

Individualni konsultanti će biti evaluirani primjenom Kumulativne analitičke metodologije, gdje će biti nagrađen prijedlog konsultanta/ice koji je evaluiran i ocijenjen kao:

·Odgovarajući, prihvatljiv i komplementaran ToR-u

·Dobio je najviše ocjene u odnosu na postavljene tehničke i finansijske kriterije

·Tehnički kriteriji 70%

·Finansijski kriteriji 30%

Konsultanti čija ponuda osvoji minimum od 70% bodova u okviru evaluacije tehničkih kriterija će biti predmetom daljnje finansijske evaluacije. Konsultanti koji osvoje manje od 70% u odnosu na postavljene tehničke kriterije, neće biti predmetom daljnje evaluacije. Maksimalan broj bodova za cijenu usluge je 100, a najniža cijena će dobiti maksimalni broj bodova. Maksimalan broj bodova će biti dodijeljen prijedlogu sa najmanjom cijenom, a komparacija će biti napravljena u odnosu na druge ponude koje su osvojile minimalno 70 bodova u okviru tehničke evaluacije. Ostali kandidati će dobiti ocjene koje su umanjene u odnosu na najnižu cijenu dostavljene ponude.

Konačni odabir kandidata/kinje će biti određen na osnovu zbira svih maksimalnih ocjena.

9.Informiranje kandidata

IPD neće informirati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. IPD će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, IPD će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije i finansijske evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 3 radna dana nakon finalnog izbora.